De gevolgen van belaging

     
     

We onderscheiden hier drie categorieën:

  " psychisch
  " fysiek
  " materieel/financieel

Psychische gevolgen voor het slachtoffer

De meeste slachtoffers van belaging ontwikkelen posttraumatische stressstoornissen. Deze vinden hun oorsprong in de opeenvolging van de ondergane belagingen. Deze posttraumatische stressstoornissen zijn kenmerkend voor slachtoffers van gewelddelicten. Het zijn angststoornissen die hun ontstaan vinden in een traumatische gebeurtenis. Onder traumatische gebeurtenissen verstaan we onaangename, onvoorziene, schokkerende gebeurtenissen die een gevoel van radeloosheid, machteloosheid en frustraties met zich meebrengen en daarenboven samengaan met hevige emoties en/of intense angstgevoelens.

De ernst van de posttraumatische stressstoornis is afhankelijk van de mate waarin het slachtoffer de gebeurtenissen heeft ingeschat als levensbedreigend. Het slachtoffer zal dan ook vaak geconfronteerd worden met ontkennings- , vermijdings- en herbelevingssymptomen. Het slachtoffer heeft flashbacks, waarbij de gehele gebeurtenis herbeleefd wordt. Paniekaanvallen, gevoelens van ontreddering, vermijdingsgedrag i.v.m. prikkels die het slachtoffer aan de gebeurtenissen herinneren alsook algemene gevoelens van verdoving en apathie overvallen het slachtoffer.

Belangrijk om weten is dat voor slachtoffers van stalking een individueel feit meestal niet zo erg is, maar wel de constante bedreiging die het slachtoffer moet ondergaan. Het is dan ook zo dat het geheel van de belaging een enorme weerslag kan hebben op de fysieke en psychische gezondheidstoestand van het slachtoffer.

Het kan zelfs zo ver gaan dat na verloop van tijd het slachtoffer dag en nacht vreest voor zijn leven. De psychische schade die het slachtoffer oploopt of ervaart, is meestal groter dan deze opgelopen door slachtoffers van andere geweldsdelicten zoals verkrachting, overvallen, kapingen, enz…

Hieronder sommen we een aan specifieke kenmerken van het mogelijk trauma veroorzaakt door belaging op:

  " Het isolement waarin het slachtoffer terechtkomt
  " De voortdurende bedreiging waaronder het slachtoffer leeft
  " De lange duur van het fenomeen
  " Schuldgevoelens die het slachtoffer ervaart

Het isolement waarin het slachtoffer terecht komt

   Door toedoen van zijn stalker:

   o Het slachtoffer heeft regelmatig te maken met onbegrip vanuit zijn omgeving.

   o De omgeving van het slachtoffer reageert ook vaak met ongeloof.

   o De stalker probeert elke vorm van contact van het slachtoffer met de buitenwereld af te snijden.

   o De stalker slaagt er vaak in bij de omgeving van het slachtoffer, de indruk te wekken dat het slachtoffer problemen ziet, die er niet zijn.

   o Soms slaagt de stalker er zelfs in de omgeving van het slachtoffer te laten geloven dat het slachtoffer eigenlijk de stalker is.


   Door toedoen van zichzelf :


   o Het slachtoffer wordt vaak fundamenteel wantrouwig tegenover buitenstaanders.

   o Sommige slachtoffers vermijden contacten met familie, vrienden en kennissen uit angst dat de stalker ook deze personen zou lastig vallen.

   o Het mijden van bepaalde plaatsen, het niet meer kunnen of durven aangaan van een nieuwe relatie, geen nieuwe sociale contacten meer willen opbouwen, het nooit meer echt ontspannen zijn, … Hierdoor isoleert het slachtoffer zichzelf.


   Door de voortdurende bedreiging


   Het slachtoffer is immer "the sitting duck". Hij/zij leeft immers in een voortdurende bedreiging en angst. Het is de stalker die alle touwtjes in handen heeft, hij/zij bepaalt wat en wanneer er iets gebeurt. Het slachtoffer leeft dan ook in een 24 uur op 24 uur 7 dagen op 7 dagen durende angst psychose.

   Door de lange duur van het fenomeen

   Het slachtoffer ondergaat een langdurige belaging van zijn stalker. Dit maakt de psychische gevolgen voor het slachtoffer extra zwaar. Het slachtoffer loopt immers niet 1 trauma op, maar verschillende. Het zijn vooral de opeenvolgende gebeurtenissen en niet zozeer een afzonderlijke gebeurtenis op zich, die maken dat het slachtoffer zich onveilig, nooit gerust voelt.


   Door de schuldgevoelens die het slachtoffer ervaart


   Uiteraard zijn deze schuldgevoelens onterecht, maar het is de dader die probeert deze schuldgevoelens bij het slachtoffer op te wekken. Het feit dat de omgeving van het slachtoffer vaak reageert met onbegrip en ongeloof, maakt dat deze schuldgevoelens bij het slachtoffer versterkt worden.

Fysieke gevolgen voor het slachtoffer.

Hier kunnen we twee soorten onderscheiden:

  De rechtstreeks toegebrachte verwondingen door de dader en de onrechtstreekse fysieke consequenties zoals daar zijn:
  concentratieproblemen, spierpijn, eet- en slaapstoornissen, duizeligheid, maag- en darmklachten, zenuwstoornissen, hartklachten, epilepsie, bloeddrukproblemen, depressie, migraine, …

Materiële/financiële gevolgen voor het slachtoffer:

  De hierboven vermelde fysieke problemen kunnen leiden tot een groter werkabsenteïsme, professionele fouten in de werkomgeving (t.g.v. concentratiestoornissen) of de overlast die de stalking op hun werk veroorzaakt waardoor in sommige gevallen het slachtoffer zijn baan verliest, met alle financiële gevolgen van dien.

  Ook het aanbrengen van herstellingen ten gevolge van materiële schade die de stalker aanricht, brengen extra kosten voor het slachtoffer met zich mee.

  De kosten voor het aanbrengen van extra beveiligingsmaatregelen zoals aanvragen van geheim telefoonnummer, plaatsen van veiligheidssloten, omheining, extra verlichting, huren van een postbus enz…

  Medische kosten ten gevolge van de fysieke klachten die het slachtoffer ervaart. Heel vaak moeten slachtoffers in therapie gaan, ook dit brengt heel wat ongevraagde kosten met zich mee.

  Slachtoffers die voor de kinderen moeten zorgen en door hun ex-partner gestalkt worden, door bijvoorbeeld geen alimentatiegeld te willen betalen.

  Slachtoffers die hulp gaan zaken bij hulporganisaties, deze moeten ook werken en vragen vaak een kleine ledenbijdrage.

  Als het slachtoffer dan een gerechtelijke procedure opstart tegen zijn stalker, zal hij/zij ook zijn jurist en/of advocaat moeten betalen.

  De kosten verbonden aan het verzamelen van bewijzen tegen de stalker.

  Slachtoffers die zich genoodzaakt voelen te verhuizen, ook dit brengt kosten met zich mee.

  "Enz…

en op gezondheidsvlak

Wie gepest wordt krijgt psychosomatische klachten en psychosociale problemen.

Eigen aan slachtoffers van mobbing is dat ze – in tegenstelling tot vroeger – voortdurend overreageren, en af te rekenen krijgen met een aantal van volgende problemen:

Depressieve stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Eetstoornissen
Slaapstoornissen

Depressieve stemmingsstoornissen

 • De betrokkene is abnormaal somber, geniet nergens meer van, en heeft vaak zelfmoordgedachten.
 • emotioneel

 • de gedupeerde voelt alles negatief aan.
 • rationeel

 • de gedupeerde interpreteert alles negatief
 • sociaal

 • de gedupeerde kan zich niet meer identificeren met anderen, voelt zich niet meer geholpen, voelt zich constant minderwaardig en zondert zich af.
 • lichamelijk

 • de gedupeerde voelt zich slecht, eet slecht, heeft geheugenstoornissen, is enorm vermoeid maar kan toch niet slapen.
 • gedragsmatig

 • het gedrag wordt door de vorige 4 categorieën beïnvloed.

  Angststoornissen

  Uit onderzoek blijkt dat 85% van de gedupeerden last krijgt van angst- en paniekaanvallen.  
  De gedupeerde probeert bepaalde situaties steeds te vermijden.
  Paniekaanvallen doen zich voor wanneer de gedupeerde gedurende meer dan 10 minuten lichamelijke gevolgen heeft van de angstaanvallen.

  In een verder stadium treden volgende symptomen op:

  beven en trillen, 
  spierspanningen en –pijnen, 
  hyperventilatie, 
  ademnood, 
  hartkloppingen, 
  duizeligheid.

  Eetstoornissen

  Ongeveer de helft van de gedupeerden heeft last van eetstoornissen hetzij vraatzucht, hetzij magerzucht.

  Andere symptomen:

  misselijkheid, 
  diarree, 
  vaak naar het toilet moeten.

   

  Slaapstoornissen

  Deze stoornis is vooral een gevolg van angst of depressie . Zowel het onvermogen om goed te slapen als het onvermogen om wakker te blijven kunnen parten spelen.