Goed om te weten

     
     


Jongens >< meisjes

Meisjes spreken makkelijker over pesterijen en vragen vlugger hulp.
Jongens blijven er meestal mee zitten en voelen hulp vragen als een bijkomende vernedering aan. Jongens pesten vaker maar ze worden ook vaker gepest.
Volgorde van belangrijkheid in voorkomen:

  jongens; meisjes;
Verbale pesterijen 54% 43%
lichamelijke pesterijen 22% 20%
beschadigen of vernielen van bezittingen 8,5% 9%
uitsluiting 10% 22%

Pestkoppen en pestreden

Kinderen worden niet zozeer door één pestkop maar wel door een groepje aangepakt

  meestal buiten het oog van de leerkracht
  tijdens de pauzes,
  grotendeels op de speelplaats
   77 % in de lagere school en
   60 % in het secundair onderwijs.

De meeste kinderen denken dat ze gepest worden om

  hun uiterlijk (40%)
  of weten zelfs niet waarom (25%)

Reacties

Reacties van leerkrachten:

  in het basisonderwijs reageert één leerkracht op drie niet op de pesterijen (33%)
  in het secundair onderwijs reageert één leerkracht op zes niet op de pesterijen (16%)

Reacties van Ouders:

  75% van de ouders is op de hoogte van de pesterijen en reageren wel.

Reacties van Leerlingen:

  één op vier leerlingen (25%) van de eerste of tweede graad secundair onderwijs is betrokken bij pesterijen als dader of slachtoffer
  in het lager onderwijs ligt dit cijfer nog hoger (> 25%) mogelijk zelfs meer dan 40%.

Verhoogd risico

Wat verhoogt de kans op pesten in de school :

Pesten is een uiting van frustratie.
Deze frustratie kan zich ook vertalen in andere tekens zodat de school daar zeker ook oog moet voor hebben in het kader van een algemeen welzijnsbeleid:

  spijbelen en voortijdig de school verlaten
  vernielingen
  andere criminaliteit
  woordelijke en lichamelijke agressie gericht tegen personen die door daders als afwijkend gezien worden, zoals
   homoseksuelen
   buitenlanders
   ...

Let ook op agressie, tegen de leerkracht zelf , agressie van iemand (het slachtoffer in dit geval) tegen zichzelf . Dit heeft te maken met een een laag zelfbeeld, en gaat dikwijls gepaard met psychosomatische klachten (bijvoorbeeld rugklachten).
Deze agressie kan leiden tot zelfverminking en in het ergste geval zelfdoding.