Historiek van de vereniging.

     
     

Juli 2000

Op 16/07/2000 stuurde ik deze brief naar Belga en de  media:  

Betreft: Opstarten van zelfhulpgroep: Helpende Handen.

O/ref: 2000-07-16.jc.01

Geachte,

Vele mensen worden in hun leven geconfronteerd met pesterijen van verschillende aard op het werk:
gaande van vrije meningsuiting over seksuele intimidatie tot zelfs het dulden van onwettige situaties onder druk van hun chef(s) of diesthoofd(en)  

Dit mondt meestal uit in een confrontatie tussen werkgever en werknemer, waarbij deze laatste gewoonlijk aan het kortste eind trekt.  Hij is immers financieel afhankelijk en wordt dikwijls niet begrepen door zijn omgeving. Pesterijen gebeuren meestal subtiel en niet openlijk. De morele druk van het dilemma, alles laten gebeuren of riskeren zijn werk te verliezen, ligt vaak aan de basis van psychische en fysische gezondheidsproblemen. 

De politiekers in ons land hebben in het licht van de vrouwvriendelijke aanpak al wat gedaan aan de seksuele intimidaties op het werk, maar zeker even erg zijn alle andere vormen.   

Vandaar deze oproep.
Laat ons de handen in mekaar slaan om ook deze onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen. Niet door te liggen navelstaren en aan wishful thinking te doen, maar door concrete acties naar de pers, de bedrijven, de syndicaten, de politiekers, de werkgevers en natuurlijk in de eerste plaats de getroffenen toe. 

Het doel van deze zelfhulpgroep is:
de getroffen werknemers zo assertief maken dat zulke situaties niet meer kunnen,

samen met de bonafide werkgevers, politiekers en syndicaten werken aan een kader waarbij dit soort pesterijen niet meer mogelijk is.

Heeft u interesse om mee te werken aan de start en/of de werking van deze (zelf)hulpgroep laat dan iets weten.
Kent u slachtoffers of mensen die zouden willen meewerken geef deze brief door.
Geef zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan deze oproep, alleen zo kunnen wij het pestspook gezamenlijk uit onze maatschappij bannen.
 

De  startvergadering gaat door op donderdag 17 augustus 2000 om 20 uur  Hasseltsebaan 40 te Deurne Diest. Om praktische redenen graag een seintje als u komt, discretie is gewaarborgd. 

Bedankt voor de medewerking, prettig verlof en hopelijk tot ziens op 17 augustus, 

Josy Claes.

 

Januari 2001

Op 01 01 2001 stuurden Kaat Raas en Josy Claes
de volgende brief naar de leden van SAS en APB Helpende Handen

Geachte heer/mevrouw,

Eerst en vooral willen wij u allen een heel gelukkig en voorspoedig 2001 wensen.  Een jaar zonder pesterijen, met tevredenheid, met geluk en vooral een goede gezondheid.

APB Helpende Handen en Stichting Anti Stalking hebben de handen in mekaar geslagen.
Vanaf 1 januari 2001 vormen zij SASAM (Stichting anti stalking anti mobbing - Société anti stalking anti mobbing.)

 Wij zijn vrij snel tot de vaststelling gekomen dat de agressie in onze maatschappij steeds maar toeneemt.
Deze agressie vindt zijn uitdrukking in seksueel, psychisch en fysisch geweld in elke omgangsvorm tussen mensen.

 Op het werk, in het gezin, onder kennissen en soms zelfs tussen volledig vreemden die mekaar maar ooit eens toevallig ontmoeten kan dit voor het slachtoffer enorme gevolgen hebben.  U hebt het allen meegemaakt, u kan dat alleen maar beamen.

Vandaar dat het hoognodig was om onze krachten te bundelen in de strijd voor een maatschappij die rijk is aan welzijn, aan wel voelen, aan geluk, aan samenwerking.  Een maatschappij waar pesterijen van om het even welke vorm verbannen zijn.

Daarom zijn we samengegaan en wordt het lidmaatschap van APB HH of SAS automatisch overgenomen door Sasam tenzij u duidelijk te kennen geeft dat u dit niet wil.

De doelstellingen SASAM zijn de volgende:

 • Strijd tegen de pesterijen in om het even welke vorm.

 • Sensibiliseren van de publieke opinie om pesterijen uit de taboesfeer te halen.

 • Politiek lobbywerk zodat er buiten de wet op de belaging nieuwe initiatieven komen die de gaten in de wetgeving opvullen.

 • Opvangen van slachtoffers van pesterijen in elke wijze die nuttig en nodig geacht wordt.

 • Begeleiden van slachtoffers in hun strijd tegen pesterijen.

 • Actief aan preventie doen binnen en buiten de bedrijven.

Om dit doel te bereiken en verder te gaan op de ingeslagen weg hebben wij een aantal vrijwilligers nodig om met ons de strijd aan te binden tegen dit onrecht. 

De structuur van Sasam voorziet de mogelijkheid voor het oprichten van verschillende departementen.  Voor het ogenblik zijn er dat 4 namelijk, mobbing, stalking, informatisering en algemeen. Overwogen wordt ook een pijler Pesten op School te organiseren.

Binnen het Algemeen departement hebben wij een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een verantwoordelijke voor iedere taalgemeenschap nodig.

De voorzitter en de verantwoordelijken voor de taalgemeenschappen
moeten blijk geven onder meer van een enorme inzet (praktisch 24/24), van stressbestendigheid, van onderhandelingsvermogen, van inlevingsvermogen, van analytisch kunnen denken, van organisatietalent, van kunnen delegeren en controleren, moeten kunnen omgaan met de moderne informatietechnieken en alles wat een goede manager verder nodig heeft. Zij vertegenwoordigen Sasam naar derden, in het lobbywerk met de politiekers en in de contacten met de pers.

Zij kunnen die taken delegeren naar derden.

De secretaris
moet blijk geven onder meer van inzet, van stressbestendigheid,  van organisatietalent voor wat betreft administratie, van kunnen delegeren en controleren, moeten kunnen omgaan met de moderne informatietechnieken. Hij is verantwoordelijk voor de wettige verplichtingen van een VZW en de eventuele subsidiedossiers in samenwerking met de penningmeester.

De penningmeester
moet blijk geven onder meer van inzet, van stressbestendigheid,  van organisatietalent voor wat betreft administratie en boekhouding en  moet kunnen omgaan met de moderne informatietechnieken. Hij is verantwoordelijk voor de wettelijke verplichtingen van een VZW eventuele subsidiedossiers in samenwerking met de secretaris.

Binnen het departement Informatisering
hebben een webmaster en een informaticus nodig die de software aanmaakt voor de nodige studies die kunnen uitgevoerd worden met de resultaten van de gegevens die binnenkomen via de gedupeerden.

De inputers
moeten vlot met de computer en het programma kunnen werken dat zij ter beschikking krijgen.  Zij zijn gehouden aan de discretie en vergeten onmiddellijk alles wat ze in de computer ingebracht hebben naar aanleiding van de fiches die de gedupeerden invullen en terugsturen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het inbrengen van de ledengegevens en het aanvullen van de opvolgingen geval per geval.

Die werking omvat een team van vrijwilligers voor:

 • eerste slachtofferopvang en begeleiding
  Deze vrijwilligers krijgen een opleiding van Sasam maar moeten vooral over een enorme inzet, een groot empatisch vermogen, agogische vaardigheden, discretie, een analytisch geest en veel diplomatie beschikken.
   

 • traumaverwerking
  Deze vrijwilligers krijgen een opleiding van Sasam maar zouden best sociale assistenten, therapeuten of laatstejaars zijn die in samenwerking met hun prof bij ons praktijkervaring komen opdoen. Ze moeten ook beschikken over een goede vergadertechniek.

 • juridisch advies
  Deze vrijwilligers krijgen een opleiding van Sasam maar zouden best juristen of laatstejaars zijn die in samenwerking met hun prof bij ons praktijkervaring komen opdoen.

 • Bemiddeling
  Deze vrijwilligers krijgen een opleiding van Sasam. Het moeten wel goede diplomaten en onderhandelaars zijn, sluw als een slang en argeloos als een duif.  Zij moeten hun dossier op en top kennen en mogen zich nooit binden zonder eerst hun pupil te hebben geraadpleegd.

 • Actiegroepen
  De leider van deze groepen moet zelfstandig kunnen werken, moet een goede vergadertechniek hebben, moet de hoofd- van de bijzaken kunnen scheiden en moet uit een verzameling van verschillende dossiers toch de nodige parallellen vinden om profielen te schetsen.  Hij moet deze profielen achteraf ook overbrengen aan de pers en al de betrokken partijen in samenspraak met de algemeen departement.
Door gebrek aan middelen moet SASAM vzw zijn aktiviteiten voor het ogenblik beperken tot advies per mail.
Het onafhankelijk meldpunt met ingrijpbevoegdheid blijft echter onze uiteindelijke betrachting.