Statuten

     
     

TITEL I :
NAAM, ZETEL, DOEL en DUUR van de vereniging.


Artikel 1
De vereniging draagt als naam SASAM - Stichting Anti Stalking Anti Mobbing. In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting SASAM.

Artikel 2
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3290 Diest Hasseltsebaan 40.

Artikel3
De zetel mag op elk adres binnen Vlaanderen bepaald en/of overgeplaatst worden bij eenvoudige beslissing van de Raad van Beheer.

Artikel 4
De vereniging heeft tot doel de gedupeerden van elke vorm van pesterijen te ondersteunen en te begeleiden, maatregelen en technieken uit te werken om pesterijen te voorkomen, ondersteunend werk te verrichten om lacunes in de wet te helpen opvullen, maatregelen te nemen om pesterijen uit de taboesfeer te halen. Dat doel wil SASAM - Stichting Anti Stalking Anti Mobbing - bereiken door o.a. het organiseren van zelfhulpgroepen, individuele begeleiding, workshops, uitgeven van publicaties. Deze opsomming is geenszins beperkend.

Artikel 5
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

TITEL II :
WERKENDE en NIET-WERKENDE LEDEN.


Artikel 6
De vereniging groepeert alle mensen die op de één of andere wijze pesterijen ondervinden of ondervonden hebben of willen meewerken om de gedupeerden te leren op een weerbare wijze om te gaan met dit maatschappelijk fenomeen of willen meewerken om pesterijen te voorkomen.

Artikel 7
De vereniging heeft werkende, niet-werkende en ereleden. Het aantal mag niet minder dan 3 bedragen.

Artikel 8
Werkende leden zijn de leden van de Raad van Beheer en de verantwoordelijken van de regio's. Zij betalen jaarlijks lidgeld aan de vereniging.

Artikel 9
Ereleden zijn de leden die de vereniging geldelijk en/of moreel steunen.

Artikel 10
Andere personen die toegetreden zijn volgens Artikel 6 van deze statuten zijn niet-werkende leden van de vereniging. Ook zij betalen jaarlijks lidgeld.

Artikel 11
Jaarlijks bepaalt de Algemene Vergadering de in Artikel 8, 9 en 10 bedoelde lidgelden. Voor het startjaar is deze bijdrage in alle gevallen bepaald op 30,00 EUR.
Artikel 12
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. De betaalde bijdrage is niet terugvorderbaar. Elke bijeenkomst van de vereniging, buiten de Raad van Beheer, is vrij toegankelijk voor elk lid. De Raad van Beheer kan van deze regeling afwijken.

TITEL III :
ALGEMENE VERGADERING.Artikel 13
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Beheer. Bij diens afwezigheid zal de vergadering voorgezeten worden door een beheerder die de voorzitter heeft aangewezen. Bij afwezigheid van de voorzitter of diens aangeduide vervanger leidt de jongste van de aanwezige werkende leden de vergadering.

Artikel 14
Elk werkend lid heeft in geval van zijn/haar aanwezigheid één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld dat voor de werkende leden ter inzage beschikbaar is op de zetel.

Artikel 15
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het opmaken en wijzigen van de statuten, goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement, jaarlijks goedkeuren van het werkingsverslag, jaarlijks goedkeuren van de rekening, jaarlijks goedkeuren van de beleidsnota, jaarlijks goedkeuren van de begroting, jaarlijks ontlasten van de penningmeester, benoemen en afzetten van de leden van de Raad van Beheer, uitsluiten van een lid, ontbinden van de vereniging.

Artikel 16
De Algemene Vergadering komt samen telkens het belang van de vereniging zulks vereist en minimaal 1 keer per jaar. Tot deze samenkomst wordt schriftelijk opgeroepen door de Raad van Beheer minimaal 8 dagen voor de datum van samenkomst. Bij ontstentenis van een schriftelijke uitnodiging komt de Algemene Vergadering steeds samen op de laatste maandag van januari om 20u. op de zetel van de vereniging.

TITEL IV :
RAAD van BEHEER.Artikel 17
De Raad van Beheer bestaat enkel uit werkende leden. De beheerders worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering. Er zullen maximaal 15 beheerders zijn. In principe wordt een beheerder voor 3 jaar benoemd. Wanneer een mandaat vroegtijdig openvalt, zal de Algemene Vergadering een plaatsvervanger benoemen voor de resterende duur van het oorspronkelijk mandaat. De leden van de Raad van Beheer kiezen de Voorzitter.

Artikel 18
De Raad van Beheer bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Ten behoeve van de uitvoering van haar beslissingen kan de Raad van Beheer een volmacht verlenen aan één beheerder of zelfs aan een derde.

Artikel 19
De Raad van Beheer vergadert telkens het belang van de vereniging zulks vereist en telkens wanneer de voorzitter de beheerders hiertoe uitnodigt. Van elke samenkomst wordt een verslag opgesteld. Elke beslissing wordt genomen bij 2/3 meerderheid van de door de aanwezigen uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Een beheerder kan zich niet door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. De beheerraad is bevoegd om beslissingen te nemen in alle niet-voorziene situaties.

TITEL V :
BEGROTING en REKENING.Artikel 20
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Beheer bereidt de begroting en de rekeningen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. De jaarrekening wordt gecertificeerd door een aangeduid persoon. Het eerste werkjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2002.

TITEL VI :
WIJZIGEN van statuten.Artikel 21
Alleen de Algemene Vergadering kan de statuten wijzigen. Tot wijziging van deze statuten kan slechts besloten worden indien die wijziging op de oproeping is vermeld en indien twee derden van de werkende leden aanwezig zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, volgens de beschrijving in Artikel 16, die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. Voor elke statutenwijziging is bovendien de goedkeuring van een meerderheid van 2/3 van de aanwezige leden vereist tenzij voor de wijziging van de doelstellingen van de vereniging waarvoor de unanimiteit vereist is.

TITEL VII :
ONTBINDING en VEREFFENING van de vereniging.Artikel 22
Om over te gaan tot de ontbinding van de vereniging gelden dezelfde regels als voor de statutenwijziging, zoals omschreven in Artikel 21.

Artikel 23
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering 1 of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheden en de vereffeningvoorwaarden.

Artikel 24
In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan één of meerdere Vlaamse organisaties waarvan het doel zo nauw mogelijk aansluit bij dat van de vereniging.

TITEL VIII :
HUISHOUDELIJK REGLEMENT .Artikel 25
In aanvulling op deze statuten kan de vereniging een huishoudelijk reglement opstellen.