De grote verschilpunten tussen een "normaal" slachtofferschap en een slachtofferschap ten gevolge van stalking

     
     

    De enorme dreiging die ervan uitgaat
    De lange duur van het delict
    Moeilijk herstel van het trauma
    Gebrek aan erkenning

Trauma-impact variabelen

Er bestaan grote verschillen tussen slachtoffers onderling in de mate waarin zij een traumatische gebeurtenis beleven en verwerken.

Let wel: het is nooit de schuld van een slachtoffer dat het meer lijdt dan een ander!

De betrokkene kan hier namelijk niets aan doen.

Immers: het causaal verband tussen de opeenhoping en de intensiteit van het effect van de verschillende delicten, en de mentale en lichamelijke klachten die zich ontwikkelen bij slachtoffers is afhankelijk van de samenloop en samenhang van de verschillende levensstressoren die de betrokkene reeds heeft moeten ondergaan of nog steeds ondergaat, de beschikbare sociale steun, zijn persoonlijkheidsstructuur, zijn geslacht, zijn lichamelijke conditie, de duur en de ernst van de belaging, de relatie met zijn stalker, de controleerbaarheid en de voorspelbaarheid van het gedrag van de stalker, de materiële mogelijkheden van het slachtoffer (die dikwijls drastisch verminderen ten gevolge van de stalking), enz… 

Dit alles heeft een cruciale invloed op de wijze waarop het slachtoffer het probleem kan inschatten en aanpakken.

Eigenaardig genoeg werd aan de hand van dit onderzoek vastgesteld dat er tussen stalkingslachtoffers en andere slachtoffers verschillen zijn in de elementen die aanleiding kunnen geven in een verminderde trauma-impact. In die zin dat een aantal variabelen die bij andere slachtoffers een helende werking hebben, niet in staat zijn om het trauma van een stalkingslachtoffer te verminderen.