Wat kunnen/moeten we doen?

     
     


Wat kan het schoolteam doen?

Pesten pak je op school aan door:
  Tijdig ingrijpen:
   laat u niet vangen aan de drogredenen van de dader
   pesten kan niet punt uit!!!
  Trek de partijen uit mekaar door de pester te verplaatsen:
  Verplaats je de gepeste dan
   krijgt zijn persoonlijkheid een nieuwe deuk
   gaat de pester nog eens triomferen. (De kans is zeer groot dat hij een nieuw slachtoffer zal zoeken en verder zal doen.)
  Bevorder de communicatie:
   maak duidelijk dat bedreigen niet kunnen,
   laat iedereen aan het woord laten komen
   neem het slachtoffer ernstig
   organiseer een procedure voor het melden van pestproblemen
   druk erop dat dit melden geen klikken is
   geef een feed back aan iedereen over die wijze van aanpak
   motiveer de slachtoffers om zich kenbaar te maken
  Bevorder de sociale contacten:
   betrek het slachtoffer bij de groep
   promoot samenwerken integreer
   iedereen in de groep door bij voorbeeld een beurtrol van zitplaatsen toe te passen
  Geef het slachtoffer zijn persoonlijkheid terug
   door actieve campagnes tegen roddel
   door het slachtoffer te geloven
   actief wat aan het pestprobleem te doen
  Stel een anti-pestverdrag op met je groep (model anti-pestverdrag)
Belangrijk
Laat u niet verleiden tot discussies over het waarom van het pesten.
De schuld wordt immers meestal bij het slachtoffer gelegd.
Pesten kan en mag niet, ongeacht de oorzaak!!


Wat moet de schoolleiding doen?
  Zich bewust worden van het probleem
  Duidelijk stelling kiezen
  Maatregelen treffen om pesten tegen te gaan
  Pestbestrijding ondersteunen
  Een vangnet voor slachtoffers aanbrengen
   dit betekent vertrouwenspersonen aanstellen
   klachtencommissie en -procedure instellen
Wat kan iedere leerkracht apart doen?

  Een voorbeeld stellen
   Het is uitermate belangrijk dat de leerkracht zich in zijn rol als voorbeeld niet zelf aan pesterijen bezondigt.

  Samen met zijn klasleerlingen stelt hij een "anti-pestverdrag" op. (model anti-pestverdrag)

  Oog hebben voor details die op pesten wijzen

  Agressie voorkomen.

  Leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid geven en hen evalueren op het nemen van die verantwoordelijkheid (Dit kan door even tijd uit te trekken in de les als er zich een pestsituatie voordoet om samen met de klas die situatie te analyseren en op te lossen.)

  Leerlingen leren creatief om te gaan met schoolfrustraties

  Werken aan
   Stressbestendigheid
   Assertiviteit van kinderen

  De klas vanaf eerste schooldag met duidelijk afspraken begeleiden om de onderlinge strijd tussen leerlingen in goede banen te leiden

  Zelf als leraar respect afdwingen door zijn positieve manier van leiding geven

  Respect hebben voor zijn leerlingen en hun problemen en hun emoties.

  Van pesten een lesthema maken

  Onvoorwaardelijke en onmiddellijke hulp bieden aan het slachtoffer

  Gesprek voeren met pester en zijn ouders


Wat kan de vakleerkracht doen?

De leraar Nederlands
  Boeken over pesten opnemen in de verplichte klasliteratuur en bespreken.
  Verhalen, opstellen of verhandelingen over pesten laten maken.
  Rollenspelen organiseren in de lessen taalvaardigheid rond dit probleem.
De leraar LO
  De leerlingen duidelijk observeren tijdens de sport en spel opdrachten
   Wie is de zondebok
   Onmiddellijk melden of zelf ingrijpen
  De draagkracht van de leerlingen vergroten, hen leren omgaan met hun eigen grenzen
   Overlevingstochten
   Coopertest
   Zelfverdedigingtechnieken
  Hun agressie kanaliseren door middel van sport en spel
   Bij de recreatiesport de nadruk leggen op deelnemen als team
  De teams niet samenstellen door de leerlingen te laten kiezen, maar door een op voorhand afgesproken alfabetsysteem
   De eerste keer om de andere letter van het alfabeth
   De volgende keer 2 letters tussen
   De volgende keer drie letters tussen
   ...
  Bij de individuele sporten zonder wedstrijd-element de nadruk leggen op
   Verbetering van het persoonlijk record ("vechten tegen jezelf")
   Verbetering van een teamrecord
   Verbetering van het klasrecord
De leraar Moderne Talen
  Lezen en vertalen van teksten over pesten,
  In de hogere jaren debatteren over dit onderwerp in de vreemde taal .
De leraar Geschiedenis of maatschappijleer
  Hij kan verbanden leggen tussen de gevolgen van pesten en politieke afrekeningen, zoals bij voorbeeld de vervolging van regionale minderheden of de vervolging van Joden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierbij kan het zondeboksyndroom hier zeer goed gedemonstreerd worden.
De leraar Levensbeschouwelijke vakken
  Dat spreekt voor zich
De andere vakleerkrachten
  Gezien het door ons vermelde lijstje niet limitatief is, zijn wij ervan overtuigd dat een creatieve school of creatieve leerkracht er zeker vele items aan zal toevoegen.
Wat moet het slachtoffer doen?
  zoek hulp bij iemand die je echt vertrouwd en praat erover met
   de groene leerkracht (deze leraar is aangesteld als vertrouwenspersoon)
   een groene leerling (deze leerling is aangesteld als vertrouwenspersoon)
   je ouders
   het CLB
   de directie
  maak de pestkoppen duidelijk dat hun gedrag je stoort en dat ze te ver gaan
  verwaarloos je ontspanning niet
en denk erom
JIJ BENT WAARDEVOL EN BELANGRIJK GENOEG OPDAT ZE NAAR JE LUISTEREN !!!!!!!

Wat moet de (leerling)-getuige doen?
  steun het slachtoffer moreel
  spreek de dader aan over zijn gedrag
  ga letterlijk aan de kant van het slachtoffer staan
  maak hem duidelijk dat je hem accepteert zoals hij is
  wijs de omstanders op de positieve kanten van het slachtoffer
  wijs de omstanders op de gevolgen voor het slachtoffer